Oferta zamówienia publicznego
LLC "Myelophone"

wersja 21.11.2022

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Myelophone”, reprezentowana przez dyrektora Iwanowa Aleksandra Siergiejewicza, działająca na podstawie Statutu, zwana dalej Kontrahentem, świadczy płatne usługi na rzecz osób prawnych i osób fizycznych, zwanych dalej Klientem, na warunkach niniejszej Oferty (zwanej dalej Ofertą), który przyjął (zaakceptował) ofertę publiczną (ofertę) w dniu zawarcia niniejszej Oferty.

1. Terminy i definicje

1.1. Na potrzeby niniejszej Oferty następujące terminy mają następujące znaczenie:

 • „Oferta” – zgodnie z art. 396 Kodeksu Cywilnego Republiki Białoruś niniejszy dokument zamówienia publicznego opublikowany w Internecie pod adresem https://myelophone.com/offerta .
 • „Przyjęcie oferty” – zgodnie z artykułem 398 Kodeksu Cywilnego Republiki Białoruś, pełne i bezwarunkowe, bez żadnych warunków, wyjątków i zastrzeżeń, przyjęcie przez Klienta tej Oferty poprzez pełną lub częściową przedpłatę lub podpisanie przez stronami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z niniejszą Ofertą.
 • „Klient” – osoba prawna lub fizyczna, która przyjęła ofertę, a tym samym jest Klientem robót i usług Wykonawcy na podstawie zawartej umowy ofertowej.
 • „Umowa Ofertowa” – umowa pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą o świadczenie przez Zleceniobiorcę prac i usług za wynagrodzeniem, do zawarcia której dochodzi poprzez przyjęcie oferty .
 • „Witryna” – zespół oprogramowania i sprzętu komputerowego, który umożliwia publikację do publicznego wglądu danych o Kliencie w sieci Internet – a także innych informacji zapisywanych i odczytywanych przez komputer.
 • „Brief” – krótka pisemna forma umowy pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą, określająca główne parametry przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W przypadku sprzeczności pomiędzy specyfikacją istotnych warunków zamówienia a specyfikacją, pierwszeństwo mają zawsze cechy charakterystyczne strona opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 • „Regulamin (TOR)” – umowa opisująca strukturę i funkcjonalność tworzonej Witryny, a także zestaw środków do jej utrzymania oraz ofertę reklamowo-informacyjną i każdorazowo opracowywana jest indywidualnie.
 • „Moduł oprogramowania serwisu” – kompletny funkcjonalnie fragment serwisu, zaprojektowany jako osobny zestaw plików z kodem źródłowym.
 • „Materiały informacyjne” – tekst, grafika, audio, wideo, zdjęcie, a także inne materiały na różnych nośnikach niezbędne do zamieszczenia przez Zleceniobiorcę w Serwisie. Materiały do ​​Serwisu dostarczane są przez Zleceniodawcę w formie elektronicznej. W przypadku utworzenia przez Zleceniobiorcę materiałów na Stronę, jest to wskazane w Załączniku do niniejszej Umowy i/lub SIWZ. Tworzenie przez Wykonawcę materiałów na Stronę oraz ich dodatkowych wersji językowych, o ile nie uzgodniono inaczej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie jest objęte niniejszą Umowa i podlega osobnej opłacie.
 • „Treść” – wszelkie istotne pod względem informacyjnym treści Witryny – informacje tekstowe, obrazy, audio i wideo – wszystkie informacje, które użytkownik może przesłać na serwer hostingowy w celu wyświetlenia ich w Witrynie dla odwiedzających Witrynę.
 • „Hosting” – usługa polegająca na udostępnieniu przez organizację hostingową mocy obliczeniowej w celu fizycznego umieszczenia informacji na serwerze stale podłączonym i dostępnym w Internecie, niezbędnej do obsługi żądań tych plików, a także obsługi bazy danych. Hosting wymagania są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla rozwoju serwisu.
 • „Użytkownik” – osoba odwiedzająca zasoby informacyjne w Internecie.
 • „Przeglądarka” – oprogramowanie do przeglądania Stron.
 • „Content Management System (CMS)” – oprogramowanie do zarządzania treścią serwisu wraz z panelem administracyjnym.
 • „System wyszukiwania” - kompleks programowo-sprzętowy, którego interfejs znajduje się w Internecie, przeznaczony do wyszukiwania informacji w Internecie przez użytkowników (zarówno indywidualnie, jak i wszystkich razem).
 • „Pierwsza strona wyszukiwarki” – strona internetowa wyszukiwarki, zawierająca 10 (dziesięć) pierwszych wyników wyszukiwania dla zapytania internauty (z uwzględnieniem algorytmu emisji regionalnej lub innego według uznania Klienta) .
 • „Słowa kluczowe” – słowa i wyrażenia uzgodnione przez Strony w SIWZ, stanowiące podstawę przyciągania użytkowników na adres URL Klienta za pomocą słów kluczowych z wyszukiwarek.
 • „Utrzymanie serwisu” – zespół działań mających na celu utrzymanie funkcjonowania Serwisu, uzupełnianie go treścią, wprowadzanie zmian w strukturze zawartości serwisu. W niektórych przypadkach, zgodnie z SIWZ, Utrzymanie witryny obejmuje prace związane z tworzeniem lub udoskonalaniem modułów oprogramowania dla witryny.
 • „Redesign” - zmiana i ulepszenie (dokończenie) wyglądu strony, optymalizacja interfejsu i poprawa łatwości użytkowania.
 • „Audyt obiektu” – zestaw czynności mających na celu uzyskanie informacji o stanie obiektu w momencie jego realizacji.
 • „Promocja wyszukiwania” – działania (usługi) Zleceniobiorcy, które uzna za niezbędne, mające na celu stworzenie warunków do przyciągania użytkowników na adres URL Klienta za pomocą słów kluczowych z wyszukiwarek w celu wyświetlenia adresu URL Klienta za pomocą tych słów kluczowych na pierwszej stronie Serwisu wyszukiwarka.
 • „Świadectwo Odbioru Wykonanych Usług” (dalej jako Świadectwo) jest dokumentem potwierdzającym kompletność usług wykonanych w ramach Umowy Ofertowej oraz brak roszczeń i uwag ze strony Klienta co do wyniku wszystkich prac.
 • „Szczegóły” – dane Strony wskazane w punkcie 10 niniejszej Oferty.

1.2. W niniejszej Ofercie mogą być użyte terminy niezdefiniowane w p.1.1. W takim przypadku interpretacji takiego terminu dokonuje się zgodnie z treścią niniejszej Oferty

1.3. Oferta obowiązuje od momentu opublikowania jej przez Zleceniobiorcę w Internecie pod adresem https://myelophone.com/offerta i obowiązuje do momentu wycofania Oferty przez Wykonawcę.

2. Przedmiot umowy

2.1. Przedmiotem niniejszej Oferty jest świadczenie na rzecz Klienta usług tworzenia, modyfikacji i umieszczania witryn w Internecie, ich utrzymania i promocji zgodnie z Ofertą.

2.2. Zleceniobiorca zobowiązuje się w imieniu Zleceniodawcy świadczyć usługi i wykonywać niezbędne prace zgodnie z przedmiotem Oferty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do ich przyjęcia i zapłaty w sposób i na warunkach określonych w ta Oferta.

2.3. Pełny wykaz usług jest uzgadniany przez Klienta i Wykonawcę i jest opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest integralną częścią Oferty. Zleceniobiorca może wykonać dodatkowe usługi nieujęte w warunkach referencja, ale uzgodniona pisemnie z Klientem i określona w odrębnym akcie dostawy – przyjęcia, za odrębną uzgodnioną opłatą.

2 4 opcja układu/projektu jest dodatkowo płatna.

3. Nakaz wykonania, rozliczenia i odbiór

3.1. Koszty i warunki usług ustala Zleceniobiorca poprzez uzgodnienie wszystkich warunków z Klientem i są one ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.2. Płatność jest dokonywana w rublach białoruskich, dolarach amerykańskich, euro lub rublach rosyjskich na rachunek rozliczeniowy Zleceniobiorcy przez osoby prawne, karty bankowe za pośrednictwem systemu płatności Zleceniobiorcy przez osoby fizyczne lub w inny uzgodniony sposób. Moment zapłaty jest data wpływu środków Zleceniodawcy na rachunek rozliczeniowy Zleceniobiorcy.

3.3. O ile w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ustalono inaczej, Zleceniobiorca rozpoczyna pracę po wpłaceniu przez Klienta zaliczki w wysokości 10% całkowitej kwoty usług.

3.4. Wpłata zaliczki lub podpisanie SIWZ przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją (akceptacją) przez Klienta wszystkich warunków Oferty.

3.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania Zleceniobiorcy niezbędnych materiałów informacyjnych i danych rejestrowych, a także niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania Zleceniobiorcy.

3.6. Po wykonaniu SIWZ Zleceniobiorca przesyła Zleceniodawcy protokół odbioru świadczonych usług. Jeżeli po wystawieniu protokołu odbioru, w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych, Zleceniodawca nie wystawi pisemnego umotywowanego roszczenia do Wykonawcy, wszystkie usługi uważa się za zaakceptowane przez Klienta i podlegają pełnej opłacie zgodnie z ustawą.

3.7. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania swoich zobowiązań jednostronnie lub zawiesić świadczenie usług w przypadku braku płatności ze strony Klienta.

3.8. Zleceniobiorca ma prawo dokonywać w imieniu własnym lub w imieniu Klienta, w interesie Klienta, czynności prawnych i faktycznych związanych z rejestracją i utrzymaniem domen i usług hostingowych lub promocją strony internetowej.

3.9. Zleceniobiorca ma prawo zawierać transakcje z osobami trzecimi niezbędne do wypełnienia jego zobowiązań w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zgody Zleceniodawcy, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za działania tych osób jak za własne.

3.10. Usługi świadczone w okresach miesięcznych za ostatni miesiąc uważa się za przyjęte przez Klienta, jeżeli w ciągu pierwszych pięciu dni kalendarzowych następnego miesiąca Klient nie przesłał Zleceniobiorcy uzasadnionej odmowy przyjęcia usług.

3.11. W przypadku uzasadnionej odmowy Klienta strony sporządzają dwustronną umowę zawierającą wykaz niezgodności z warunkami Oferty, koniecznymi poprawkami oraz terminem ich wykonania lub świadczenia usług nieodpłatnie dla pewien okres.

4. Odpowiedzialność Stron

4.1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Oferty Strona winna ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Białoruś, biorąc pod uwagę specyfikę określoną w Ofercie.

4.2. Zleceniobiorca jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Zleceniodawcę w wyniku całkowitego lub częściowego zużycia lub niemożności skorzystania z Usług w następujących przypadkach:

 • 4.2.1. w przypadku powstania szkód w związku z wymianą, naprawą lub regulacją sprzętu, oprogramowania lub innymi pracami spowodowanymi koniecznością utrzymania wydajności oprogramowania i sprzętu Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia Zleceniodawcy co najmniej dzień wcześniej;
 • 4.2.2. jeżeli szkody są spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub niesprawnością kanałów telekomunikacyjnych, sieci danych, zasobów lub usług informacyjnych, a także wypadkami (awariami) w sieciach elektroenergetycznych lub komputerowych znajdujących się poza zasobami własnymi Zleceniobiorcy lub na których funkcjonowanie nie ma on wpływu;
 • 4.2.3. jeżeli straty są spowodowane obecnością błędów lub złośliwych elementów w oprogramowaniu używanym na serwerach Zleceniobiorcy lub innych serwerach internetowych, a także w oprogramowaniu używanym przez Klienta;
 • 4.2.4. jeżeli straty są spowodowane niezachowaniem przez Klienta w tajemnicy jego danych uwierzytelniających lub innych informacji poufnych, a także nieuprawnionym dostępem osób trzecich do zasobów technicznych lub informacyjnych Klienta.

4.3. Strony niniejszej Umowy bezwarunkowo uzgadniają, że maksymalna wysokość odszkodowania, które może być wyegzekwowane od Wykonawcy, jest ograniczona do kwoty opłaconych przez Klienta Usług, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowało straty.

4.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie, w tym nieuprawnione, działania osób trzecich, które nastąpiły w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta poufności jego danych uwierzytelniających lub innych informacji poufnych, a także za skutki takich działań .

4.5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych oraz treści przekazanych przez Zleceniodawcę lub zamieszczonych w zasobach informacyjnych Zleceniodawcy.

4.6. W przypadku zaprzestania świadczenia usług z przyczyn niezwiązanych z zawinionym działaniem Zleceniobiorcy zapłata za usługi nie podlega zwrotowi.

4.7. W przypadku niemożności wykonania usługi z winy Klienta, usługi podlegają odpłatności w wysokości faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę wydatków.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Wyłączne prawa do wyników działalności intelektualnej wynikającej z realizacji Oferty, jak również do składników, elementów takich wyników, a także inne prawa do wyników realizacji Oferty, które nie są chronione wyniki działalności intelektualnej należą do Wykonawcy, chyba że uzgodniono inaczej.

5.2. Klient ma prawo do korzystania z wyników działalności intelektualnej Wykonawcy stworzonych na polecenie Klienta w dowolnych celach nie zabronionych przez prawo na warunkach nieodpłatnej licencji prostej (niewyłącznej), przez cały okres wyłącznego prawa, w jakikolwiek legalny sposób, bez ograniczania terytorium i bez składania Zleceniobiorcy raportu o wykorzystaniu wyniku działalności intelektualnej.

5.3. Zleceniobiorca ma prawo wykorzystywać wyniki swojej działalności intelektualnej w celach reklamowych i prezentacyjnych oraz umieszczać na każdej stronie serwisu internetowego Zleceniodawcy informację wskazującą markę Zleceniobiorcy w postaci 1 (jednego) zindeksowanego hiperłącza do strony Zleceniobiorcy strona internetowa.

5.4. Rejestracja domen i usług hostingowych odbywa się na dane Klienta, wszelkie wyłączne prawa do domeny oraz wszelkie prawa dostępu do hostingu należą do Klienta, pod warunkiem pełnej zapłaty za usługi Zleceniobiorcy.

6. Postanowienia różne

6.1. Spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć na mocy niniejszej Umowy, będą w miarę możliwości rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami, w przeciwnym razie będą rozstrzygane na drodze sądowej zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

6.2. Jeżeli którykolwiek z warunków niniejszej Oferty utraci moc prawną, zostanie uznany za niezgodny z prawem lub zostanie wyłączony z Oferty, nie pociąga to za sobą nieważności pozostałych warunków tej Oferty, które zachowują moc prawną i są wiążące dla Imprezy.

6.3. Strony uznają wszelkie informacje związane z realizacją Oferty, w tym wszelkie załączniki i korespondencję, za tajemnicę handlową i zobowiązują się do ścisłego zachowania poufnego charakteru tych informacji, nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji Oferty lub ujawnienia właściwym organom państwowym w przypadkach określonych przepisami prawa. Postanowienie to nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub publicznie dostępnych.

6.4. Strony bezwarunkowo uznają moc prawną dokumentów otrzymanych e-mailem, Telegramem lub Viberem na równi z dokumentami sporządzonymi w zwykłej formie pisemnej na papierze, gdy są przesyłane na dane drugiej Strony.

6.5. Strony bezwarunkowo uzgadniają, że wszelka korespondencja, zawiadomienia i powiadomienia otrzymane z danych drugiej Strony są uważane za doręczone adresatowi w odpowiedniej formie i mają moc prawną.

6.6. Strony są zobowiązane do terminowego sprawdzania korespondencji otrzymanej na ich dane. Wszelkie ryzyko związane z wystąpieniem negatywnych konsekwencji z tytułu niespełnienia tych wymagań ponosi Strona, która dopuściła się takiego naruszenia.

6.7. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Oferty, pierwszeństwo ma wersja w języku rosyjskim.

7. Siła wyższa

7.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Oferty, jeżeli było to spowodowane okolicznościami siły wyższej (siła wyższa), które powstały po przyjęciu Oferty w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych których Strony nie mogły przewidzieć ani zapobiec za pomocą rozsądnych środków.

7.2. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających wykonanie zobowiązań wynikających z Oferty, termin wykonania przez Strony tych zobowiązań ulega przesunięciu proporcjonalnie do czasu trwania tych okoliczności, jak również czasu potrzebnego do ich usunięcia konsekwencje, ale nie więcej niż sześćdziesiąt dni kalendarzowych, w przeciwnym razie Strony zobowiązują się do omówienia możliwości alternatywnych sposobów wykonania Oferty lub odmowy wykonania bez odszkodowania.

8. Szczegóły Stron

8.1. Dane Klienta wskazane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.2. Dane Kontrahenta wskazane są na stronie https://myelophone.com/bepaid.

Сайт использует cookies. Ок