Публічна угода-оферта
ТОВ "Мієлофон"

редакція 21.11.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мієлофон", в особі директора Іванова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому Виконавцем, надає відплатні послуги юридичним та фізичним особам, що іменуються в подальшому Замовник, на умовах цієї Оферти (тут і далі - Оферти)

1. Терміни та визначення

1.1. З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

 • "Оферта" — відповідно до ст.396 Цивільного Кодексу Республіки Білорусь цей документ публічного договору, опублікований у мережі Інтернет за адресою https://myelophone.com/oferta
 • "Акцепт оферти" — відповідно до ст.398 Цивільного Кодексу Республіки Білорусь повне і беззастережне, без будь-яких умов, вилучень і застережень, прийняття Замовником цієї Оферти за допомогою повної або часткової передоплати або підписання сторонами технічного завдання, відповідно до цієї Оферти
 • "Замовник" - юридична або фізична особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином Замовником робіт та послуг Виконавця за укладеним договором оферти.
 • "Договір оферти" - договір між Виконавцем та Замовником на надання виплат Виконавцем робіт і послуг, який укладається за допомогою акцепту оферти.
 • "Сайт" — сукупність програмно-апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду даних про Замовника в мережі Інтернет» Сайт доступний за унікальною електронною адресою (IP-адресою) або її буквеним позначенням» Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео
 • "Бриф" — коротка письмова форма погоджувального порядку між Виконавцем та Замовником, в якій прописуються основні параметри майбутнього технічного завдання.
 • "Технічне завдання (ТЗ)" — домовленість, що описує структуру та функціональність створюваного Сайту, а також комплекс заходів щодо його технічного обслуговування та рекламно-інформаційного просування. Технічне завдання є додатком до цього договору-оферти. Технічне завдання є обов'язковою та невід'ємною частиною цього
 • "Програмний модуль сайту" - функціонально закінчений фрагмент сайту, оформлений у вигляді окремого набору файлів із вихідним кодом.
 • "Інформаційні матеріали" — текстові, графічні, аудіо-, відео-, фото-, а також інші матеріали на різних носіях, необхідні Виконавцю для розміщення на Сайті. Матеріали для Сайту надаються Замовником в електронному вигляді. У разі створення Виконавцем матеріалів для Сайту,
 • "Контент" – будь-яке інформаційно значуще наповнення Сайту – текстова інформація, зображення, аудіо- та відеоролики – вся інформація, яку користувач може завантажити на сервер Хостингу для відображення її на Сайті для відвідувачів Сайту.
 • "Хостинг" — послуга з надання обчислювальних потужностей організацією хостинг-провайдером для фізичного розміщення інформації на сервері, постійно підключеного та доступного в мережі Інтернет.
 • "Користувач" - відвідувач інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.
 • "Браузер" - програмне забезпечення для перегляду Сайтів.
 • "Система керування сайтом (CMS)" - програмне забезпечення для керування контентом сайту з адміністративною панеллю.
 • "Пошукова система" - програмно-апаратний комплекс, інтерфейс якого розміщений в мережі Інтернет, призначений для пошуку користувачами інформації в мережі Інтернет (як кожна окремо, так і всі разом узяті) .
 • "Перша сторінка пошукової системи" – Інтернет-сторінка пошукової системи, що містить 10 (десять) перших пошукових результатів на пошуковий запит користувача Інтернету (з урахуванням регіонального алгоритму видачі або іншого на розсуд Замовника).
 • "Ключові слова" – слова та фрази, узгоджені Сторонами в Технічному завданні, які приймаються як основа для залучення користувачів на URL-адресу Замовника за ключовими словами з пошукових систем.
 • "Технічне обслуговування сайту" — комплекс заходів щодо підтримки працездатності Сайту, наповнення його контентом, внесення змін до структури інформаційного наповнення сайту. В окремих випадках, відповідно до Технічного Завдання, до Технічного обслуговування сайту включаються роботи зі створення або доопрацювання програмних модулів для сайту.
 • "Редизайн" — зміна та вдосконалення (доопрацювання) зовнішнього вигляду сайту, оптимізація інтерфейсу та підвищення зручності використання.
 • "Аудит сайту" - сукупність заходів, націлених на отримання інформації про стан сайту, на момент його проведення.
 • "Пошукове просування" – дії (послуги) Виконавця, які він вважає за необхідне, спрямовані на створення умов для залучення користувачів на URL-адресу Замовника за ключовими словами з пошукових систем з метою виведення URL-адреси Замовника за цими ключовими словами на першу сторінку пошуковика.
 • "Акт здачі-приймання наданих послуг" (далі Акт) - документ, що свідчить про повноту виконаних послуг за Договором Оферти та про відсутність претензій та зауважень у Замовника до результату всіх робіт»
 • "Реквізити" - зазначені в розділі 10 цієї Оферти реквізити Сторони.

1.2. У цій Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п.1.1. У цьому випадку тлумачення такого терміна здійснюється відповідно до тексту цієї Оферти

1.3. Оферта набирає чинності з моменту опублікування її Виконавцем в мережі Інтернет за адресою https://myelophone.com/oferta та діє до

2. Предмет договору

2.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику послуг зі створення, доопрацювання та розміщення сайтів в мережі Інтернет, їх супроводу та просування відповідно до Оферти.

2»2» Виконавець зобов'язується за дорученням Замовника надати послуги та провести необхідні роботи відповідно до предмета Оферти, а Замовник зобов'язується їх прийняти та сплатити в порядку та на умовах, визначених цією Офертою».

2»3» Повний список послуг узгоджується Замовником та Виконавцем і описується в технічному завданні, яке є невід'ємною частиною Оферти.

2.4. У рамках надання Виконавцем послуг, пов'язаних із складанням макета або дизайном, Виконавець надає Замовнику до 3-х макетів/варіантів дизайну, після вибору Замовником одного з них Виконавець незначно допрацьовує відповідно до узгодженого технічного завдання цей вибраний варіант. Кожен додатковий

3. Порядок виконання, розрахунків та здачі-прийомки

3.1. Вартість та строки послуг встановлюються Виконавцем узгодженням усіх умов із Замовником та фіксуються в технічному завданні.

3.2. Оплата провадиться в білоруських рублях, доларах США, Євро або Російських рублях на розрахунковий рахунок Виконавця юридичними особами, банківськими картками за допомогою платіжної системи Виконавця фізичними особами або іншим погодженим способом. Моментом оплати вважається дата надходження грошових коштів Замовника

3.3. Якщо інше не узгоджено в технічному завданні, Виконавець розпочинає роботу після внесення Замовником передоплати у розмірі 10% від загальної суми послуг.

3.4. Внесення передоплати або підписання Замовником технічного завдання є фактом прийняття (акцепту) Замовником всіх умов Оферти.

3.5. Замовник зобов'язується своєчасно надавати Виконавцю необхідні інформаційні матеріали та реєстраційні дані, а також оперативно відповідати на запитання Виконавця.

3.6. Після виконання технічного завдання Виконавець направляє Замовнику акт здачі-приймання наданих послуг. Якщо після виставлення акта здачі-приймання протягом 5 (п'яти) календарних днів Замовником не виставляється Виконавцю письмова мотивована претензія, всі послуги вважаються прийнятими Замовником

3.7. Виконавець має право відмовитися від виконання своїх обов'язків в односторонньому порядку або призупинити надання послуг у разі ненадходження платежів від Замовника.

3.8. Виконавець має право вчиняти, від свого імені або від імені Замовника, в інтересах Замовника юридичні та фактичні дії, пов'язані з реєстрацією та супроводом доменів та послуг хостингу або з просуванням сайту.

3.9. Виконавець має право укладати з третіми особами угоди, необхідні для виконання своїх зобов'язань у рамках технічного завдання без згоди Замовника, несучи при цьому відповідальність за дії зазначених осіб як за свої власні.

3.10. Послуги, що надаються щомісяця, за минулий місяць вважаються прийнятими Замовником, якщо протягом перших п'яти календарних днів наступного місяця Замовник не направив Виконавцю мотивовану відмову від приймання послуг.

3.11. У разі мотивованої відмови Замовника, сторони становлять двосторонній акт з переліком невідповідностей умовам Оферти, необхідних виправлень та строком їх виконання або надання послуг безкоштовно на визначений термін.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у рамках цієї Оферти винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь, з урахуванням особливостей, встановлених Офертою.

4.2. Виконавець звільняється від відповідальності за збитки, явно чи опосередковано понесені Замовником внаслідок повного чи часткового споживання чи відсутності можливості споживання Послуг у таких випадках:

 • 4.2.1. якщо збитки заподіяні у зв'язку із заміною, ремонтом або налаштуванням обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності програмно-технічних засобів Виконавця, за умови попереднього повідомлення Замовника не менше ніж за одну добу;
 • 4.2.2. якщо збитки заподіяні внаслідок дій чи бездіяльності третіх осіб, або через непрацездатність телекомунікаційних каналів, мереж передачі даних, інформаційних ресурсів чи сервісів, а також аварій (збоїв у роботі) у силових електричних чи комп'ютерних мережах, що знаходяться за межами
 • 4.2.3. якщо збитки заподіяні внаслідок наявності помилок або шкідливих компонентів у програмному забезпеченні, що використовується на серверах Виконавця або інших серверах мережі Інтернет, а також у програмному забезпеченні, що використовується Замовником;
 • 4.2.4. якщо збитки заподіяні внаслідок недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до технічних чи інформаційних ресурсів Замовника.

4»3» Сторони цього Договору беззастережно погоджуються з тим, що максимальний розмір збитків, які можуть бути стягнуті з Виконавця, обмежується сумою оплачених Замовником Послуг, невиконання або неналежне виконання яких спричинило збитки»

4.4. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які, у тому числі й несанкціоновані, дії третіх осіб, які мали місце внаслідок недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також за наслідки таких дій.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних матеріалів та контенту, наданих Замовником або розміщених на інформаційних ресурсах Замовника.

4.6. У разі припинення надання послуг з підстав, не пов'язаних з винними діями Виконавця, оплата за послуги поверненню не підлягає.

4»7» У разі неможливості виконання послуг, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті у розмірі фактично понесених Виконавцем витрат»

5. Права на результати інтелектуальної діяльності

5.1. Виняткові права на результати інтелектуальної діяльності, що виникли в результаті виконання Оферти, а також на складові, елементи таких результатів, а також інші права на результати виконання Оферти, які не є результатами інтелектуальної діяльності, що охороняються, належать Виконавцю, якщо не домовлено

5.2. Замовник має право використовувати створені за завданням Замовника результати інтелектуальної діяльності Виконавця в будь-яких не заборонених законом цілях на умовах безоплатної простої (невиключної) ліцензії, протягом усього терміну дії виключного права, будь-якими законними способами, без обмеження території та без подання Виконавцю

5.3. Виконавець має право використовувати результати своєї інтелектуальної діяльності у своїх рекламних та презентаційних цілях та розміщувати на кожній сторінці сайту Замовника інформацію із зазначенням бренду Виконавця у вигляді 1 (одного) індексованого гіперпосилання на сайт Виконавця.

5.4. Реєстрація доменів та послуг хостингу здійснюються на реквізити Замовника, всі виключні права на домен та всі права доступу до хостингу належать Замовнику за умови повної оплати Їм послуг Виконавця.

6. Інші положення

6.1. Спори та розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, інакше підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

6»2» У разі якщо будь-яка з умов цієї Оферти втратить юридичну силу, буде визнано незаконною, або буде виключена з Оферти, це не тягне за собою недійсність інших умов цієї Оферти, які зберігають юридичну силу і є обов'язковими для виконання Сторонами»

6»3» Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується виконання Оферти, включаючи будь-які додатки та листування, комерційною таємницею та зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це

6.4. Сторони беззастережно визнають юридичну силу документів, отриманих електронною поштою, Telegram або Viber нарівні з документами, виконаними у простій письмовій формі на паперовому носії, при їх надсиланні за реквізитами іншої Сторони.

6»5» Сторони беззастережно погоджуються з тим, що все листування, повідомлення та повідомлення, отримані з реквізитів іншої Сторони, вважаються доставленими адресату у належній формі та мають юридичну силу»

6»6» Сторони зобов'язані своєчасно перевіряти кореспонденцію, яка надходить на їх реквізити» Усі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків внаслідок недотримання цих вимог, несе Сторона, яка допустила таке порушення»

6.7. При розбіжності між мовними версіями Оферти перевага надається версії російською мовою.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань згідно з Офертою, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після прийняття Оферти внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачати, ні

7»2» При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань згідно з Офертою, термін виконання Сторонами таких зобов'язань переноситься пропорційно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше шістдесяти календарних днів, інакше Сторони зобов'язуються обговорити можливості.

8. Реквізити Сторін

8.1. Реквізити Замовника вказуються в технічному завданні.

8.2. Реквізити Виконавця вказуються на сторінці https://myelophone.com/bepaid.

Сайт использует cookies. Ок