Публічний договір-оферта
ТОВ "Мієлофон"

редакція 25.04.2024

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мієлофон", в особі директора Іванова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Виконавець, надає оплатні послуги юридичним і фізичним особам, що іменується надалі Замовник, на умовах цієї Оферти (тут і далі - Оферти), прийняв (акцептували) публічну пропозицію (оферту) про укладання цієї Оферти.

1. Терміни та визначення

1.1. В цілях цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

 • "Оферта" — у відповідності зі ст. 396 Цивільного Кодексу Республіки Білорусь справжній документ публічного договору, опублікований в мережі Інтернет за адресою https://myelophone.com/oferta.
 • "Акцепт оферти" — у відповідності зі ст. 398 Цивільного Кодексу Республіки Білорусь повне і беззастережне, без будь-яких умов, вилучень і застережень, прийняття Замовником цієї Оферти допомогою повної або часткової передоплати або підписання сторонами технічного завдання, у відповідності з цією Офертою.
 • "Замовник" — юридична або фізична особа, що здійснила акцепт оферти, і є таким чином Замовником робіт і послуг Виконавця за укладеним договором оферти.
 • "Договір оферти" — договір між Виконавцем та Замовником на оплатне надання Виконавцем робіт і послуг, який укладається шляхом акцепту оферти.
 • "Сайт" — сукупність програмно-апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду даних про Замовника в мережі Інтернет. Сайт доступний по унікальному електронною адресою (IP-адресою) або його літерному позначенню. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, записану і читає з допомогою ЕОМ.
 • "Бриф" — коротка письмова форма погоджувальної порядку між Виконавцем та Замовником, в якій прописуються основні параметри майбутнього технічного завдання. У разі суперечностей між технічним завданням і брифом, пріоритет завжди віддається характеристиками сайту, описаними в технічному завданні.
 • "Технічне завдання (ТЗ)" — домовленість, яка описує структуру і функціональність створюваного Сайту, а також комплекс заходів щодо його технічного обслуговування та рекламно-інформаційного просування. Технічне завдання є додатком до цього договору-оферти. Технічне завдання є обов'язковою та невід'ємною частиною цього договору оферти і складається індивідуально в кожному конкретному випадку.
 • "Програмний модуль сайту" — функціонально закінчений фрагмент сайту, оформлений у вигляді окремого набору файлів з вихідним кодом.
 • "Інформаційні матеріали" — текстові, графічні, аудіо-, відео-, фото-, а також інші матеріали на різних носіях, необхідні Виконавцю для розміщення на Сайті. Матеріали Сайту надаються Замовником в електронному вигляді. У разі створення Виконавцем матеріалів для Сайту, про це вказується в Додатку до цього Договору та/або Технічному завданні. Створення Виконавцем матеріалів для Сайту та додаткових мовних версій, якщо в технічному завданні не домовлено про інше не входить в цей Договір оферту і підлягає окремій оплаті.
 • "Контент" — будь-яке інформаційно значуще наповнення Сайту — текстова інформація, зображення, аудіо та відео — вся інформація, яку користувач може завантажити на сервер Хостингу для відображення її на Сайті для відвідувачів Сайту.
 • Хостинг — послуга з надання обчислювальних потужностей організацією хостинг-провайдером для фізичного розміщення інформації на сервері, що постійно підключений і доступного в мережі Інтернет. В рамках договору під хостингом розуміється послуга хостинг-провайдера з розміщення файлів сайту на сервері, на якому запущено програмне забезпечення, необхідне для обробки запитів до цих файлів, а також підтримка баз даних. Вимоги до хостингу описуються в Технічному завданні на розробку сайту.
 • "Користувач" — відвідувач інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.
 • Браузер — програмне забезпечення для перегляду Сайтів.
 • "Система управління сайтом (CMS)" — програмне забезпечення для управління контентом сайту з адміністративною панеллю.
 • "Пошукова система" — програмно-апаратний комплекс, інтерфейс якого розміщено в мережі Інтернет, призначений для пошуку користувачами інформації в мережі Інтернет (як кожна окремо, так і всі разом узяті).
 • "Перша сторінка пошукової системи" – Інтернет-сторінка пошукової системи, що містить 10 (десять) перших пошукових результатів на пошуковий запит користувача Інтернету (з урахуванням регіонального алгоритму видачі або іншого на розсуду Замовника).
 • "Ключові слова" – слова і фрази, погоджені Сторонами в Технічному завданні, що приймаються в якості основи для залучення користувачів на URL-адресу Замовника за ключовими словами з пошукових систем.
 • "Технічне обслуговування сайту" — комплекс заходів щодо підтримання працездатності Сайту, наповнення його контентом, внесення змін у структуру інформаційного наповнення сайту. В окремих випадках, згідно з Технічним Завданням, Технічне обслуговування сайту включаються роботи по створенню або доопрацювання програмних модулів для сайту.
 • "Редизайн" — зміна і вдосконалення (доробка) зовнішнього вигляду сайту, оптимізація інтерфейсу і підвищення зручності використання.
 • "Аудит сайту" — сукупність заходів, націлених на отримання інформації про стан сайту, на момент його проведення.
 • "Пошукове просування" – дії (послуги) Виконавця, які він вважає необхідними, спрямовані на створення умов для залучення користувачів на URL-адресу Замовника за ключовими словами з пошукових систем з метою виведення URL-адреси Замовника за цими ключовими словами на першу сторінку пошукової системи.
 • "Акт здачі-приймання наданих послуг" (далі Акт) — документ, який свідчить про повноту виконаних послуг за Договором Оферти і про відсутність претензій і зауважень у Замовника до результату всіх робіт.
 • "Реквізити" — зазначені у розділі 10 цієї Оферти реквізити Боку.

1.2. У цієї Оферти можуть бути використані терміни, не визначені у п. 1.1. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться згідно з текстом цієї Оферти

1.3. Оферта набуває чинності з моменту опублікування її Виконавцем в мережі Інтернет за адресою https://myelophone.com/oferta і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

2. Предмет договору

2.1. Предметом даного Договору є надання Замовнику послуг по створенню, доопрацювання і розміщення сайтів в мережі Інтернет, їх супроводу і просування в відповідності з Офертою.

2.2. Виконавець зобов'язується за дорученням Замовника надати послуги і провести необхідні роботи у відповідності з предметом Договору, а Замовник зобов'язується їх прийняти і оплатити в порядку і на умовах, визначених цією Офертою.

2.3. Повний список послуг узгоджується Замовником і Виконавцем і описується в технічному завданні, яке є невід'ємною частиною Оферти. Виконавцем можуть бути виконані додаткові послуги, не включені у технічне завдання, але погоджені у письмовому вигляді із Замовником і зазначені в окремому акті здачі-приймання, за окрему узгоджену оплату.

2.4. В рамках надання Виконавцем послуг, пов'язаних з складанням макета або дизайном, Виконавець надає Замовнику до 3-х макетів/варіантів дизайну, після вибору Замовником одного з них Виконавець незначно допрацьовує у відповідності з узгодженим технічним завданням цей вибраний варіант. Кожен додатковий варіант макету/дизайну оплачується додатково.

3. Порядок виконання розрахунків і здачі-приймання

3.1. Вартість і терміни послуг встановлюються Виконавцем шляхом погодження всіх умов із Замовником і фіксуються в технічному завданні.

3.2. Оплата проводиться в білоруських рублях, доларах США, Євро або Російських рублях на розрахунковий рахунок Виконавця юридичними особами, банківськими картками за допомогою платіжної системи Виконавця фізичними особами або іншим узгодженим способом. Моментом оплати вважається дата надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Якщо інше не погоджено в технічному завданні, Виконавець приступає до роботи після внесення Замовником передоплати в розмірі 10% від загальної суми послуг.

3.4. Внесення передоплати або підписання Замовником технічного завдання є фактом прийняття (акцепту) Замовником всіх умов Оферти.

3.5. Замовник зобов'язується своєчасно надавати Виконавцю необхідні інформаційні матеріали та реєстраційні дані, а також оперативно відповідати на питання Виконавця.

3.6. Після виконання технічного завдання Виконавець направляє Замовнику акт здавання-приймання наданих послуг. Якщо після виставлення акту здачі-приймання протягом 5 (п'яти) календарних днів Замовником не виставляється Виконавцю письмова мотивована претензія, всі послуги вважаються прийнятими Замовником і підлягають оплаті в повному обсязі згідно з актом.

3.7. Виконавець вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків в односторонньому порядку або припинити надання послуг у разі ненадходження платежів від Замовника.

3.8. Виконавець має право вчиняти від свого імені або від імені Замовника, в інтересах Замовника юридичні і фактичні дії, пов'язані з реєстрацією і супроводом доменів і послуг хостингу або з просуванням сайту.

3.9. Виконавець має право укладати з третіми особами угоди, необхідні для виконання своїх зобов'язань в рамках технічного завдання без згоди Замовника, несучи при цьому відповідальність за дії зазначених осіб як за свої власні.

3.10. Послуги, що надаються щомісяця, за минулий місяць вважаються прийнятими Замовником, якщо протягом перших п'яти календарних днів наступного місяця Замовник не надіслав Виконавцю мотивовану відмову від приймання послуг.

3.11. У разі мотивованої відмови Замовника, сторони складають двосторонній акт з переліком невідповідностей умовам Оферти, необхідних виправлень та терміном їх виконання або надання послуг безкоштовно на певний строк.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань в рамках цієї Оферти винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством Республіки Білорусь, з урахуванням особливостей, встановлених Офертою.

4.2. Виконавець звільняється від відповідальності за збитки, явно або побічно понесені Замовником в результаті повного або часткового споживання або відсутності можливості споживання Послуг у наступних випадках:

 • 4.2.1. якщо збитки заподіяні у зв'язку із заміною, ремонтом або налаштуванням обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності програмно-технічних засобів Виконавця, за умови попереднього сповіщення Замовника не менш ніж за одну добу;
 • 4.2.2. якщо збитки заподіяно внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, або з причини непрацездатності телекомунікаційних каналів, мереж передачі даних, інформаційних ресурсів і сервісів, а також аварій (збоїв в роботі) в силових електричних чи комп'ютерних мережах, що перебувають за межами власних ресурсів Виконавця, або на функціонування яких він не має змоги впливати;
 • 4.2.3. якщо збитки заподіяні внаслідок наявності помилок або шкідливих компонентів в програмному забезпеченні, що використовується на серверах Виконавця або інших серверах мережі Інтернет, а також в програмному забезпеченні, що використовується Замовником;
 • 4.2.4. якщо збитки завдані внаслідок недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до технічних або інформаційних ресурсів Замовника.

4.3. Сторони цього Договору безумовно погоджуються з тим, що максимальний розмір збитків, які можуть бути стягнуті з Виконавця, обмежується сумою сплачених Замовником Послуг, невиконання чи неналежне виконання яких спричинило збитки.

4.4. Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-які, в тому числі і несанкціоновані дії третіх осіб, що мали місце внаслідок недотримання Замовником конфіденційності своїх облікових даних або іншої інформації закритого характеру, а також за наслідки таких дій.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформаційних матеріалів та контенту, наданих Замовником або розміщених на інформаційних ресурсах Замовника.

4.6. У разі припинення надання послуг з підстав, не пов'язаних з винними діями Виконавця, оплата за послуги поверненню не підлягає.

4.7. У разі неможливості виконання послуг, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в розмірі фактично понесених Виконавцем витрат.

5. Права на результати інтелектуальної діяльності

5.1. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності, що виникли в результаті виконання Оферти, а також на складові частини, елементи таких результатів, а також інші права на результати виконання Оферти, які не є захищеними результатами інтелектуальної діяльності, належать Виконавцю, якщо не домовлено інше.

5.2. Замовник має право використовувати створені за завданням Замовника результати інтелектуальної діяльності Виконавця у будь-яких не заборонених законом цілях на умовах безоплатної простий (невиключної) ліцензії, протягом усього строку дії виключного права, будь-якими законними способами, без обмеження території і без подання Виконавцем звіту про використання результату інтелектуальної діяльності.

5.3. Виконавець має право використовувати результати своєї інтелектуальної діяльності у своїх рекламних і презентаційних цілях і розміщувати на кожній сторінці сайту Замовника інформацію із зазначенням бренду Виконавця у вигляді 1 (однієї) індексованою гіперпосилання на сайт Виконавця.

5.4. Реєстрація доменів та послуг хостингу здійснюються на реквізити Замовника, усі виключні права на домен і всі права доступу до хостингу належать Замовнику за умови повної оплати Ним послуг Виконавця.

6. Інші положення

6.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, будуть, за можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами, інакше підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

6.2. У разі якщо будь-яка з умов цієї Оферти втратить юридичну силу, буде визнане незаконним, або буде виключено з Оферти, це не тягне за собою недійсність інших умов цієї Оферти, які зберігають юридичну силу і є обов'язковими для виконання Сторонами.

6.3. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується виконання Оферти, включаючи будь-які додатки і листування, комерційною таємницею і зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей виконання Оферти або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомою або загальнодоступною інформації.

6.4. Сторони беззастережно визнають юридичну силу документів, отриманих по електронній пошті, Telegram або Viber нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі на паперовому носії, при їх відправленні за реквізитами іншого Боку.

6.5. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що вся переписка, сповіщення та повідомлення, отримані з реквізитів іншого Боку, вважаються доставленими адресату в належній формі та мають юридичну силу.

6.6. Сторони зобов'язані своєчасно перевіряти кореспонденцію, яка надходить на їх реквізити. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків внаслідок недотримання цих вимог, несе Сторона, яка допустила таке порушення.

6.7. При розбіжності між мовними версіями Оферти перевага віддається версії російською мовою.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань відповідно до Оферти, якщо це явилося наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після прийняття Оферти в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

7.2. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань згідно Оферти, термін виконання Сторонами таких зобов'язань переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення наслідків, але не більше шістдесяти календарних днів, інакше Сторони зобов'язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання Оферти або відмови від виконання без відшкодування збитків.

8. Реквізити Сторін

8.1. Реквізити Замовника вказуються в технічному завданні.

8.2. Реквізити Виконавця зазначаються на сторінці https://myelophone.com/bepaid.

Сайт використовує cookies. Ок
INSERT INTO "bot" ("bot_site", "bot_link", "bot_refer", "bot_date", "bot_time", "bot_os", "bot_device", "bot_browser", "bot_screen", "bot_lang", "bot_session", "bot_userhash", "bot_iso", "bot_city", "bot_loadtime", "bot_memory", "bot_memory_peak") VALUES ('https://myelophone.com', '/uk/oferta', 'na', '30052024', '1717108287', 'unknown', 'unknown', 'unknown', 'na', 'uk', 'c8005af4', 'c8005af4', 'US', 'Ашберн', '0.184', '1.675', '1.76')SQLSTATE[HY000]: General error: 1 table bot has no column named bot_memory_peak